Flotaciono prečišćavanje otpadnih voda

Prvi koraci ka čistoj životnoj sredini – smanjenje troškova otpadnih voda

Description

  • mehaničko prethodno čišćenje: uklanjanje grubog materijala
  • Neutralizacija: pH stabilizacija
  • fizičko čišćenje: uklanjanje slobodnih supstanci
  • hemijsko čišćenje: precipitacija (FeCl3, PAC) ili flokulacija (poli)